Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van TPC Espendonk (gevestigd aan de Espendonk 2 te Helmond) aan gebruiker, evenals op alle informatie, documenten en diensten die je op of via de website www.tpcespendonk.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van TPC Espendonk? Neem dan contact met ons op via e-mail [email protected].

1. Algemeen

  1. TPC Espendonk neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.tpcespendonk.nl verstrekte informatie, echter kan TPC Espendonk niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

  2. Het gebruik van de website www.tpcespendonk.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. TPC Espendonk is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van TPC Espendonk.

  3. Iedere aansprakelijkheid van TPC Espendonk is beperkt tot het in totaal door TPC Espendonk jaarlijks aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien TPC Espendonk niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

  4. TPC Espendonk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

  5. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website.

2. Links naar en van andere websites

  1. Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. TPC Espendonk is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van TPC Espendonk.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

  1. Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij TPC Espendonk of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan TPC Espendonk. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van TPC Espendonk.

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

  1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

  2. TPC Espendonk behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van TPC Espendonk, gevestigd te Helmond, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235934, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan [email protected].

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel
Welke persoonsgegevens
Grondslag
Bewaartermijn
Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Geslacht
Bankgegevens
Foto

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt, worden de gegevens bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens niet bewaard.

NVT

Administratie,
Informatieverstrekking,
uitnodigingen voor bijeenkomsten,
contributie-heffing,
toegang park,
betalen met bondspas in kantine

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Geslacht
Bankgegevens
Clubnummer
Bondsnummer
Foto
Speelsterkte enkel en dubbel

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende het lidmaatschap en tot uiterlijk 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Gegevens van deelnemers van open toernooi worden maximaal 5 jaar bewaard.

Clubcollect/KNLTB.club/LISA
Rabobank
Dropbox
Toernooi.nl
Gemeente (alleen naam, postcode, plaats en geboortedatum)
Twelve

Informatieverstrekking,
uitnodigingen voor bijeenkomsten

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Clubnummer
Bondsnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende het lidmaatschap.

Mailchimp

Informatieverstrekking en informatieverzameling

E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Maximaal 5 jaar

SurveyMonkey

Historisch doel : Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Oud-ledenarchief. Zolang men niet heeft aangegeven dat deze gegevens niet bewaard mogen worden.

NVT

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden (personen of organisaties buiten de vereniging) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de voorgaande tabel treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Ook kunt u vragen om uw emailadres en/of telefoonnummer niet zichtbaar te maken voor andere leden. Hiervoor dient u een verzoek te sturen naar  [email protected].

Bewaren gegevens na einde lidmaatschap

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien u na beëindiging van het lidmaatschap wenst dat uw gegevens niet in het oud-leden archief worden opgenomen en worden verwijderd, dient u dit per email door te geven aan [email protected].

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Dit is vermeld op de website.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Secretaris TPC Espendonk
E-mail: [email protected]

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring_voorwaarden_TPC_Espendonk_2022.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 515 799

Adres

Espendonk 2
5704 KD Helmond

KVK-nummer

40235934